Uw winkelwagen is leeg
0
Toegevoegde producten:
Totaal (0 Producten)
€0,00
Gratis verzending
Totaal
€0,00
Bekijk winkelwagen

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Aardnet (bliksembeveiligingshop.nl)

 

Artikel 1 - Definities  

1. Aardnet B.V. (hierna: ‘’Aardnet’’) is een vennootschap onder firma die zich ten doel stelt het ontwerpen, leveren, installeren, inspecteren en onderhouden van aardingssystemen en bliksembeveiligingsinstallaties.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten en Producten van Aardnet. 

3. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen Aardnet en Klant, een en ander in meest ruime zin.  

4. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Aardnet ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.  

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Product' verstaan: alle door Aardnet en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten. 

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Webshop' verstaan: het online platform van Aardnet waar Klanten offertes kunnen aanvragen en Producten kunnen bestellen, namelijk www.bliksembeveiligingshop.nl.

7. In de Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de website www.aardnet.nl.  

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Aardnet gesloten Overeenkomsten waarbij Aardnet Diensten aanbiedt of Producten levert.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Klant overeengekomen.  

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant. 

 

Artikel 3 - Overeenkomst  

1. Alle aanbiedingen in de Webshop en op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  

2. Als Aardnet een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Aardnet kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

3. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Aardnet, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Aardnet deze alsnog schriftelijk bevestigt.  

 

Artikel 4 - Uitvoering van de Overeenkomst  

1. Aardnet zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.  

2. Aardnet heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Aardnet aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Aardnet worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Aardnet zijn verstrekt, heeft Aardnet het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.

4. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Aardnet hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Aardnet dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.  

 

Artikel 5 - Wijziging van de Overeenkomst  

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Aardnet en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende factuur gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Aardnet op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.  

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Aardnet en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en uitdrukkelijk zijn aanvaard  

 

Artikel 6 - Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

1. Aardnet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat Aardnet goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.  

2. Voorts is Aardnet bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 

3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Aardnet gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aardnet vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aardnet op de Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.  

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

1. Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de klant te doen per email. Nadat de klant kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

3. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;

 

Artikel 10 - Kosten, honorering en betaling  

1. Alle genoemde bedragen in de factuur zijn in euro's en exclusief BTW en verzendkosten. Indien Klant een consument is, zijn de genoemde bedragen inclusief BTW. 

2. Aardnet heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  

3. Betaling van een factuur dient te geschieden middels bankoverschrijving. Indien de bestelling is geplaatst via de Webshop, dan dient betaling te geschieden via IDeal of via een factuur.         

4. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Aardnet mede te delen.  

5. Betaling van een factuur dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na het ontvangen van de factuur in de valuta die is gefactureerd. Indien klant een consument is, dient betaling voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. 

6. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  

7. Indien Aardnet besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 7.4 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

 

Artikel 11 - Annulering  

1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door Aardnet.  

2. Annulering kan niet meer geschieden indien een mail is verzonden, inhoudende dat het Product verzonden is, waarbij het tijdstip van ontvangst van dit bericht door Klant als leidend geldt.  

3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de Overeenkomst voortvloeien in rekening gebracht.  

4. Indien Klant een consument is, kan hij de Overeenkomst binnen 14 dagen annuleren, ongeacht de redenen, ook indien de Producten verzonden zijn. Indien Klant een particulier is, geldt er een bedenktermijn van 48 uur na schriftelijke bevestiging.

 

Artikel 12 - Verzending en levering 

1. Indien een bestelling kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing zoals beschreven in artikel 10.2.  

2. De levertermijn is 14 dagen. Deze termijn geldt slechts bij benadering, zoals gesteld in artikel 11.2. 

3. Aardnet bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Aardnet kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via PostNL of een andere postbezorger. 

4. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor de Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Diensten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.  

5. Diensten worden franco ter plaatse gemonteerd. 

 

Artikel 13 - Retournering  

1. Indien Klant een consument is kunnen Producten op eigen kosten geretourneerd worden. Een bestelling moet in dat geval, zonder opgaaf van reden, binnen 14 dagen na ontvangst als retour aangemeld worden. Daarna geldt een periode van 14 dagen om het product retour te sturen. Het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten wordt binnen 14 dagen na ontvangst van het Product volledig teruggestort.  

2. Na deze termijn is retournering mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan die niet door Klant is veroorzaakt. Klant heeft de keuze om het Product kosteloos te laten vervangen of het betaalde bedrag teruggestort te krijgen.  

3. Na deze termijn is retournering eveneens mogelijk indien Klant een verkeerd Product heeft besteld, maar terugbetaling zal dan geschieden in de vorm van een tegoed dat besteed moet worden in de Webshop. Bovendien zal Klant de kosten van retournering dragen.    

4. Uitgezonderd op dit recht van retour zijn vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn, die geleverd zijn volgens specificaties van de klant; Producten die na hun levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken; en Producten waarvan de prijs snel kan wijzigen wegens schommelingen op de financiële markten. 

 

Artikel 14 - Aansprakelijkheid  

1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Aardnet is niet aansprakelijk indien Klant onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft verstrekt.  

2. De levertermijn als genoemd in artikel 9.2 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Aardnet nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Aardnet enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.  

3. Aardnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft op de Website en de schade die daaruit voortvloeit. 

4. Aardnet garandeert niet dat de Website en/of de Webshop en/of Producten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Aardnet is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Klant voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van de Website en/of de Webshop en/of Producten. 

5. Indien Aardnet aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Aardnet's verplichtingen met betrekking tot haar Diensten. De aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel wordt beperkt tot 2.500.00,- euro voor materiële schade en tot 5.000.000,- euro voor lichamelijk letsel.  

6. Aardnet is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gebruik van de Producten.

7. Aardnet is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

8. Aardnet is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.  

9. De Klant vrijwaart Aardnet voor aanspraken van derden. 

10. De uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Aardnet. 

11. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten. 

 

Artikel 15 - Overmacht  

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Aardnet, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Aardnet zelf of een derde, storingen in of uitvallen van internet, storingen in of uitvallen van de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in of uitvallen van het radiografisch circuit, netwerkaanval, stremming in het vervoer, staking, in- en uitvoerbelemmeringen, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, ernstige storingen in de systemen van Aardnet of haar leveranciers, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.  

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Aardnet overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Aardnet heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.  

 

Artikel 16 - Garantie  

1. Aardnet biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Aardnet de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Aardnet te worden gemeld.  

2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.  

3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.  

4. De periode van garantie is twaalf (12) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.  

5. Indien Aardnet herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit artikel genoemde kader vallen, worden deze in rekening gebracht aan Klant.  

6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.  

 

Artikel 17 - Reclames  

1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.  

2. Eventuele zichtbare tekorten dienen binnen 10 (tien) dagen na levering schriftelijk aan Aardnet te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.  

3. Eventuele niet zichtbare tekorten dienen binnen 20 (twintig) dagen, doch uiterlijk binnen drie (3) maanden na ontdekking te worden gemeld, overeenkomstig de wijze als beschreven in artikel 14.2.  

 

Artikel 18 - Eigendomsvoorbehoud  

1. Alle geleverde en nog te leveren Producten blijven het uitsluitend eigendom van Aardnet, totdat alle vorderingen, die Aardnet heeft of zal verkrijgen op de Klant, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald.  

2. Het risico van het geleverde zal bij levering, inhoudende dat de Klant de feitelijke macht over de Diensten heeft, overgaan op Klant. 

 

Artikel 19 - Identiteit van Aardnet  

1. Aardnet is bij de KvK geregistreerd onder nummer 18060091 en draagt btw-identificatienummer NL809002899B01. Aardnet is gevestigd aan de Selenakker 30 (5047 TP) te Tilburg. 

2. Aardnet is per e-mail te bereiken via info@aardnet.nl, middels de website www.aardnet.nl en telefonisch op 013-4685474.

 

Artikel 20 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

1. Op de rechtsverhouding tussen Aardnet en haar Klanten is Nederlands recht van toepassing.  

2. Alle geschillen die tussen Aardnet en haar Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Zeeland-West-Brabant. 

 

Advies nodig bij je bestelling? Hulp nodig bij je klus? Neem contact op